Topmenu

Group

Rollefordeling og gensidige forventninger

 

 

Problemstilling

Et team er uafklaret omkring rollefordeling i teamet og har haft nogle konflikter om gensidige forventninger til hinandens opgaver og arbejde.

Case-forløb

De øvrige deltagere interviewer teamet individuelt i grupper. Desuden interviewes andre personer omkring teamet med kendskab til personerne. Herunder evt. også private relationer. Konklusioner præsenteres for teamet.

På baggrund af interviews afholdes et møde med repræsentanter for de forskellige grupper (som hver især repræsenterer et medlem af teamet). På mødet diskuteres den fremtidige rollefordeling i teamet. Såfremt der er en bestyrelse eller lignende, kan der evt. være en gruppe, der repræsenterer denne.

Udbytte

Case-virksomhed: Teamet får anledning til at se sig selv udefra og høre hvordan andre opfatter den enkelte og teamet. Målet er at de opnår en afklaring af egne roller og gensidige forventninger.

Øvrige deltagere: Bliver bevidste om rollefordeling, personligheder, forventningsafstemning mv. til gavn for eget team. At give andre råd gør det også nødvendigt selv at efterleve dem for at bevare troværdighed.

Gæster:

 

 

Fagligt appendix

Workshoppen kunne afsluttes med eller følges op af en workshop om adfærds- og teamprofiler.